Địa chỉ: Xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • Lê Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   912020878
  • Email:
   lehuyenmnttpc@gmail.com
 • Phạm Thị Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919188465
  • Email:
   thanhngamn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0948188875
  • Email:
   oanhmnsonlam@gmail.com
 • Hồ Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01682913382
  • Email:
   hohuyenmn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941092434
  • Email:
   Nguyenthiphucmn@gmail.com
 • Tống Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913987949
  • Email:
   tonghuyenmn@gmail.com